МК електротехнічних дисциплін

Голова комісії:

Солонцова Олена Володимирівна – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»

Члени комісії:

Михайлова Олена Геннадіївна – майстер виробничого навчання педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»

Лихуша Світлана Робертівна – майстер виробничого навчання, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Ткаченко Людмила Володимирівна –  заступник директора з НВР

Рябоконь Іван Юрійович – майстер виробничого навчання педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»

Парфьонов О.Ф. — майстер виробничого навчання

Гаркуша Роман Валерійович – майстер виробничого навчання, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

План

роботи методичної комісії викладачів

та майстрів в/н електротехнічних дисциплін

на 2015-2016 навчальний рік 

Головна мета: забезпечення неперервного і цілеспрямованого підвищення професійного рівня членів методичної комісії відповідно до сучасних вимог.

Завдання:

Підвищення науково – методичного рівня, професійної майстерності педагогічних працівників.

Розвиток творчої діяльності педагогічних працівників (потреба в новизні, у творчому підході до праці)

Моніторинг  навчальних можливостей та навчальних досягнень учнів, професійних можливостей, потреб і запитів педагогічних працівників.

Духовне збагачення й розвиток гармонійної  особистості членів МК.

Розгляд робочої навчально – програмної документації.

Забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

Вивчення і використання в навчально – виховному процесі інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду.

КМЗ предметів, розробка методичних рекомендацій з нової методичної теми.

Аналіз результатів навчально – виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури(1,2 семестр та навчальний рік).

10.  Аналіз результатів контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання навчальних предметів.

11.  Організація наставництва.

12.  Організація та проведення позакласних заходів.

Найголовнішим та найгострішим у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання у розвитку їхньої майстерності, поєднання професійних знань, навичок та вмінь і необхідних для сучасного педагога рис особистості.

Методична тема над якою працює колектив ліцею: «Запровадження у навчально – виробничий процес педагогіки толерантності, як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадського суспільства за використанням інноваційних технологій»

I.Вересень

 Організаційне засідання.

Тема: Підготовка до навчально – виховного процесу в навчальному році.

Мета: Спланувати роботу на навчальний рік, сформулювати основні завдання.

Аналіз роботи МК за минулий рік та завдання на 2015-2016 навчальний рік.

Вивчення законодавчої бази освіти (опрацювання нормативних і концептуальних документів).

Інформація про атестацію педагогічних працівників у навчальному році.

Навчально – методичне забезпечення професійно- теоретичних предметів.

Обговорення графіків відкритих уроків та позакласних заходів.

Обговорення та затвердження плану роботи МК на 2015-2016 навчальний рік.

Вимоги щодо ведення навчальної  документації.

Обговорення календарно – тематичного планування, навчальних планів.

Розвиток наставництва в ліцеї.

10. Розгляд і затвердження:

—         переліку перевірочних робіт;

—         контрольних і лабораторних робіт;

—         екзаменаційних робіт та білетів;

—         пробних і кваліфікаційних робіт;

—         програми виробничої практики;

—         плану роботи методичної комісії.

II. Вересень

Тема: Основні направлення методичної роботи на новий навчальний  рік.

Мета: Спланувати діяльність пед. працівників з основних направлень  навчальної  і методичної роботи.

Складання  графіків  контрольних робіт, предметних тижнів, відкритих уроків.

Обговорення роботи викладачів та майстрів в/н над єдиною методичною темою ліцею. (обмін досвідом).

Вибір теми самоосвіти викладачів та  майстрів в/н.

Обговорення теми докладів, над якими працюють викладачі та майстри в/н у 2015-2016 н.р.

Навчально – методичне забезпечення викладання електротехнічних дисциплін.

Питання охорони праці на уроках теоретичного та виробничого навчання.

Планування виховної роботи в навчальних групах. Ведення документації.

(обмін досвідом).

III.Жовтень

Тема: Вдосконалення навчального процесу  на основі  професійної майстерності, з         урахуванням основних направлень  педагогіки толерантності.

Мета:Створити умови для постійного підвищення рівня професійної компетентності  викладачів та майстрів в/н.

Доповідь «Активізація пізнавальної діяльності учнів та формування критичного мислення.

Доповідач    Михайлова О.Г.

Відкриті уроки та майстри-класи викладачів та майстрів в/н.

Сучасні пед.технології та проблеми запровадження їх в практику.

Вимоги до сучасного уроку.

Підготовка матеріалів  методичного бюлетеня.

IVЛистопад

Тема:Технологія реалізації компетентного підходу на уроках спец.дисциплін .

Мета: Визначити  ступень реалізації поставлених задач, виявити виникли проблеми, визначити шляхи їх рішення.

Доповідь: «Організація та методика самостійної роботи учнів на уроках теоретичної підготовки та виробничого навчання.»

Доповідач Гаркуша Р.В.

Розвиток технічної  творчості учнів.

Дискусія «Як  розпізнати думки учнів».

Розгляд та погодження матеріалів  для проведення ліцейних олімпіад, директорських контрольних робіт.

Випуск  методичного бюлетеня.

V. Грудень

Тема: Активізація інтересу учнів до навчальних предметів та виробничого навчання.

Мета: Впровадження сучасних методів  в організацію та методичне забезпечення  навчального процесу.

Підсумки проведення директорських контрольних робіт.

Творчі звіти викладачів та майстрів в/н.

Вивчення і вдосконалення передового досвіду.

Доповідь «Методи  активізації  інтересу учнів  на уроках  виробничого навчання» . Доповідач Лихуша С.Р.

Моніторингове дослідження якості знань учнів за 1 семестр.

VI. Січень

Тема:Особистість  педагога в ліцеї.

Мета:Виявити  творчий рівень і потенціал можливості  викладачів та майстрів в/н для вивчення. Узагальнення та розповсюдження їх роботи.

Моніторинг навчальних досягнень учнів за 1 семестр.

Аналіз результатів участі учнів в предметних олімпіадах.

Педагогічні читання.

                                                                      VII. Лютий

Тема:Підвищення якості роботи сучасного педагога, з використання різних форм організації навчально-виховного процесу.

Мета: Розглянути методи і форми проведення уроків та позакласних заходів з урахуванням сучасних інтересів учнів.

Доповідь «нетрадиційні методи і форми проведення уроків та позакласних заходів». Доповідач      Солонцова О.В.

Формування  пізнавальних інтересів учнів.

Дискусія «Виховні проблеми сучасності»

Огляд статей  педагогічних журналів.

VIII.Березень

Тема:Організація сучасного навчального процесу з урахуванням сучасних методичних рекомендацій.

Мета: Надання членам МК допомоги по організації навчально-виробничого процесу.

Використання ТНЗ на уроках.

Міжпредметні зв’язки на уроках теоретичного навчання.

Доповідь «Методики повторення та закріплення навчального матеріалу».

Доповідач   Парфьонов О.Ф.

Інформація про навчально-методичні рекомендації та досягнення науки і техніки.

Доповідач Ткаченко Л.В.

IX. Квітень

Тема: Толерантність – застава  успішності творчого сучасного педагога.

Мета: Обговорити,як створити найсучасніший урок для  забезпечення позитивного клімату на уроці.

Дискусія «Сучасний педагог – який він?»

Пам’ятка «З чого починається ефективний урок?»

Доповідь «Ознаки та риси творчого педагога»

Доповідач  Рябоконь І.Ю.

Психологічний клімат на уроках.

Підготовка тижня «Електротехнічних дисциплін».

X. Травень

Тема: Організаційно-педагогічна діяльність педагога через самоосвіту.

Мета: Стимулювання  творчого потенціалу педагога на основі сучасного освітнього рівня.

Мета та завдання самоосвіти педагога.

Підсумки атестації пед.працівників.

Форми і методи, які використовує педагог для підвищення свого професійного рівня.

Проведення тижня «Електротехнічних дисциплін».

XI.Червень

 

Тема: Підсумки роботи МК

Мета: Узагальнення результатів роботи МК

Підведення підсумків роботи за навчальний рік.

Планування методичної роботи на наступний рік.

 

 

Голова методичної комісії                                                  Солонцова О.В.